Egen helseoppfatning kan avgjøre om du opplever sykdomssymptomer

I en studie ble det funnet at mennesker som har en opplevelse av å ha mindre enn optimal helse får større symptomer av å bli utsatt for forkjølelsesvirus enn de som har en opplevelse av bedre helse.

Man kan tenke seg flere årsaker til dette funnet. For eksempel kan det være slik at immunsystemet til dem som får større symptomer reagerer hensiktsmessig – det vil si at immunsystemet blir mer aktivert og dermed gir større symptomer – fordi at deres kropp er mer utsatt for negative effekter av slike virus. Imidlertid er det flere funn i studien som tyder på at andre forhold spiller en større rolle, eller at nevnte forklaring ikke er riktig i det hele tatt.

«På den annen side var det mange av dem som vurderte helsen som dårlig som fikk forkjølelsessymptomer, selv når de ikke hadde noen påvisbar infeksjon»

Det interessante er at selv om mange av dem som vurderte helsen som god fikk immunsystemaktivering av å bli utsatt for et forkjølelsesvirus var det mange av disse som ikke opplevde symptomer på forkjølelse. På den annen side var det mange av dem som vurderte helsen som dårlig som fikk forkjølelsessymptomer, selv når de ikke hadde noen påvisbar infeksjon (målt som antistoffer mot det aktuelle viruset før forsøket startet), mens dette skjedde i langt mindre grad hos dem som hadde en bedre oppfatning av egen helse. Totalt sett, uavhengig av om forsøkspersonene fikk påvist antistoffer eller ikke, var det slik at de som hadde skåret sin helse som god/ok opplevde tre ganger så store symptomer som de som skåret egen helse som utmerket/veldig bra, etter at de hadde blitt utsatt for viruset (og blitt informert om det).

Forfatterne av studien diskuterer utfordringene i å tolke disse funnene, og selv om det ikke helt kan utelukkes at de observerte symptomene var en hensiktsmessig reaksjon sett i forhold til deres immunsystem- og helsetilstand, åpner slike studier opp for et annet syn på sykdomssymptomer enn det som er vanlig: Hva du både på et bevisst – og på et mer ubevisst plan – tenker om din egen helse kan ha betydning for hva slags symptomer du får, også når det gjelder noe så «enkelt» som en forkjølelse. Det kan også være at kroppen/immunsystemet har tillært seg responser på ulike mulige trusler som er overdreven i styrke, og at disse kan avlæres.

Det finnes ulike metoder som er utviklet med hensyn på å avlære kroppen reaksjoner som ikke er hensiktsmessige, men foreløpig er forskningen på dette kommet kort. Det man imidlertid kan gjøre dersom man har ulike sykdomssymptomer er å huske på at kroppen kan sende deg signaler som du i teorien kan påvirke selv. Bare vissheten om dette i seg selv har potensial til både å gi deg reduserte symptomer, samt en kropp som reagerer mer hensiktsmessig på ulike belastninger og påvirkninger.